welzijn·werk

Signalisatie en veiligheid: het perfecte huwelijk.

Ieder bedrijf is verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn bezoekers.
Maar om een veilige werkplek te creëren, heb je wel de medewerking nodig van iedereen die in het bedrijf aanwezig is. Veiligheid is namelijk voor een groot deel afhankelijk van gedrag. Je kunt echter niet van iedere bezoeker verwachten dat hij of zij bij het betreden van het bedrijf een lijst met risico’s en veiligheidsinformatie doorneemt. Daarom is er signalisatie: stickers of borden die gewenst, verplicht of juist verboden gedrag aangeven.

Uit veiligheidsoogpunt is het belangrijk dat iedereen deze aanwijzingen goed begrijpt. Gelukkig zijn er internationale afspraken gemaakt over hoe de veiligheidssignalisatie eruit moet zien. Dit is erg praktisch: hierdoor weet je bijvoorbeeld altijd de nooduitgang te vinden, zelfs als je nog niet eerder in het gebouw bent geweest. Omdat in plaats van tekst vooral gebruik wordt gemaakt van kleuren en pictogrammen, begrijp je de borden ook als je de plaatselijke taal niet machtig bent. Handig, want er komen steeds vaker werknemers uit andere Europese landen over de vloer die ook moeten begrijpen welke regels er gelden en wat voor gevaren er zijn.

Inventarisatie

Voordat je de signalisatie kunt gaan aanbrengen, moet je inventariseren wat er nodig is. Hoe lopen de evacuatieroutes? Waar zijn er specifieke risico’s? Welke maatregelen zijn er nodig om deze risico’s te voorkomen?

Een goed startpunt hiervoor is de risicoanalyse die is opgenomen in het preventieplan. Ieder bedrijf is verplicht om iedere vijf jaar een reventieplan op te stellen. De risicoanalyse is hier een onderdeel van. Hierin is te vinden
welke specifieke risico’s er gelden voor het bedrijf, maar ook welke maatregelen er zijn getroffen om die risico’s weg te nemen. Vaak kun je hierbij aansluiten met de signalisatie, bijvoorbeeld door te wijzen op het verplichte gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Evacuatie en redding

De meest voorkomende signalisatie heeft te maken met evacuatie en redding. Het maakt niet uit hoe groot of klein het bedrijf is: je moet altijd duidelijk aangeven waar de uitgangen zich bevinden en hoe je deze uitgangen op de snelste manier bereikt. In een noodsituatie heb je natuurlijk geen tijd om te zoeken naar de juiste route, en het is voor het ordelijk verloop van de evacuatie ook belangrijk dat iedereen dezelfde routes gebruikt.

Alle signalisatie die te maken heeft met het ontruimen van het bedrijfsterrein is groen van kleur. Dit zie je terug in de borden waarmee de nooduitgangen en de verzamelplaats worden aangegeven. Groen wordt ook gebruikt voor de logo’s die de plaats van hulpmaterialen aangeven, zoals
de verbandtrommel, AED, nooddouche, oogdouche of evacuatiestoel.

Sinds 2015 zijn de pictogrammen waarmee de vluchtweg wordt aangeduid iets aangepast. Voorheen stonden er drie logo’s op het bord: een rennend mannetje, een pijl en een deur. Op de nieuwe borden zijn de deur en het mannetje gecombineerd tot één enkel symbool. Daarnaast is de richting
van de pijl veranderd: wanneer je rechtdoor moet lopen staat de pijl met de punt naar boven in plaats van omlaag. De pijl met de punt naar beneden is in het nieuwe systeem gereserveerd voor plaatsen waar de route omlaag gaat, bijvoorbeeld als je een trap af moet.

Als je nog aanduidingen van de vorige generatie hebt hangen, hoeven die niet ineens allemaal vervangen te worden. Op nieuw te plaatsen borden moeten natuurlijk wel deze nieuwe pictogrammen staan. Wanneer de bordjes aan vervanging toe zijn, is dat een mooie gelegenheid om in één keer over te stappen op de nieuwe signalering. Het gebruik van oude en nieuwe signalering door elkaar kan verwarring oproepen en wordt daarom afgeraden.

Brand

Bij een beginnende brand is de reactie in de eerste minuten zeer bepalend voor het verloop. Wanneer de brand nog klein is, kan deze vaak nog relatief eenvoudig worden geblust. Wordt er niet direct adequaat gereageerd, dan is de kans groot dat de brand zich uitbreidt.

Het is dus belangrijk om direct te reageren op een beginnende brand. Hiervoor zijn in alle bedrijven blusmiddelen aanwezig. Voor brandblusmiddelen wordt de signaalkleur rood gebruikt. Zowel de blusmiddelen als de alarmknop moet worden aangegeven met het juiste pictogram.

Waarschuwingen, verboden en verplichtingen

Vluchtroutes en brandbestrijdingsmiddelen vind je in ieder bedrijf. Het maatwerk begint bij de categorieën waarschuwing, verbod en verplichting. Ook hiervoor gelden afgesproken pictogrammen, signaalkleuren en vormen. Een waarschuwingssymbool staat altijd in een gele driehoek met zwarte rand. Verboden zijn te herkennen aan de rode, ronde cirkel met de diagonale streep. Verplichtingen zijn opgenomen in een rond blauw vlak. Waarschuwingen, verboden en verplichtingen zijn altijd maatwerk: hiermee ga je in op de specifieke risico’s van jouw bedrijf. Hier kun je handig gebruik maken van de risicoanalyse.

Niet alleen het soort risico is hierbij belangrijk, maar ook de plaats. Rijden er bijvoorbeeld heftrucks rond? Dan is het belangrijk om daarvoor een waarschuwingsbord te plaatsen. Dit kan bij de toegang tot het terrein, wanneer je de voertuigen daar al direct kunt tegenkomen.

Rijden de heftrucks alleen rond in de assemblagehal? Dan is het beter om de waarschuwingen te plaatsen bij de toegangsdeuren tot de hal. Op die manier ontvang je de waarschuwing op het moment dat je de gevarenzone betreedt.

Gevaarlijke plaatsen

Signalisatie is meer dan alleen het plaatsen van de juiste borden en stickers. Als er gevaarlijke plaatsen zijn, moeten die ook worden gemarkeerd. Is er bijvoorbeeld een lage onderdoorgang waar mensen hun hoofd kunnen stoten? Breng dan (indien mogelijk) dempend materiaal aan met geel-zwarte markering. Zo is het gevaarpunt voor iedereen duidelijk en herkenbaar. Alle plaatsen waar een verhoogd risico is op vallen, struikelen, uitglijden of klemmen moeten op deze manier gemarkeerd worden.

Bij veel bedrijfsongelukken is een gemotoriseerd voertuig betrokken. Zeker in het geval van een botsing met een voetganger zijn de gevolgen vaak ernstig. Om dit soort ongevallen te voorkomen is het belangrijk om met markering op de grond aan te geven waar de voertuigen mogen komen en in welke zones er gelopen mag worden. Op die manier is ook snel duidelijk waar de gevarenzones zich bevinden: namelijk de plekken waar voertuigen
en wandelzones elkaar tegenkomen. Zorg dat hier duidelijk is aangegeven wie voorrang heeft, en dat zowel medewerkers als bezoekers op de hoogte zijn van deze afspraken! Aanvullende waarschuwingssymbolen kunnen hierbij helpen, zoals bijvoorbeeld stickers, borden of pictogrammen op de vloer.

Chemicaliën

Speciale zorg is nodig wanneer er in het bedrijf wordt gewerkt met chemicaliën. In ieder geval moeten deze stoffen goed gelabeld zijn. Bij een ongeval met chemische stoffen is het voor de hulpverleners namelijk erg belangrijk om precies te weten welke stoffen er betrokken zijn, zodat de hulp op maat geleverd kan worden. Specifieke gevaren worden per stof aangegeven met een gevaarsymbool in een rode ruit, bijvoorbeeld bij ontvlambare of giftige stoffen. Bedrijven die werken met chemicaliën moeten analyseren waar deze worden opgeslagen en controleren dat alle
voorraad is voorzien van de juiste pictogrammen.

werk

1 jaar GDPR in Europa. Wat is de balans?

Ondertussen is het een jaar geleden dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) overal in de EU is ingegaan. Deze set regels, die ook vaak wordt aangeduid met zijn Engelse afkorting GDPR, legt vast hoe bedrijven om moeten gaan met persoonsgegevens. Ieder bedrijf heeft hiermee te maken. Denk bijvoorbeeld aan de gegevens in het personeelsbestand of de informatie van klanten. Het doel van de AVG is een betere privacybescherming van de burgers. Voor bedrijven is het gemakkelijk dat nu dezelfde regels gelden binnen de hele EU.

Wat zijn persoonsgegevens volgens de AVG?

Sinds 25 mei 2018 zijn alle ondernemingen verplicht om zich te houden aan deze nieuwe privacyregels. Maar wat zijn persoonsgegevens?

De AVG is hier duidelijk over: persoonsgegevens zijn alle informatie die te herleiden zijn naar een natuurlijk persoon. Voor de hand liggende persoonsgegevens zijn namen, adressen en betaalgegevens van klanten. Je denkt hiermee misschien dat persoonsgegevens voornamelijk te vinden zullen zijn op de administratie van het bedrijf. Dat is natuurlijk waar, maar ook buiten de administratie zijn veel persoonsgegevens te vinden.

Verstuur je wel eens een promotie, zoals een nieuwsbrief met nieuwe producten? De lijst met adressen die je hiervoor gebruikt bevat hoogstwaarschijnlijk persoonsgegevens. Veel mensen gebruiken namelijk een e-mailadres in de vorm van voornaam.achternaam@ gmail.com en aan de hand hiervan is ook een natuurlijk persoon te herleiden. Als je
eens kritisch kijkt naar je eigen werk, kom je waarschijnlijk tot de conclusie dat je –wellicht onbewust– regelmatig persoonsgegevens verwerkt. Het is daarom een goed idee om binnen je bedrijf te inventariseren welke persoonsgegevens er verwerkt worden.

In bepaalde gevallen ben je zelfs verplicht om een functionaris gegevensbescherming te benoemen. Dit is een medewerker die als taak heeft toe te zien op een juiste toepassing van de AVG. Dit is voornamelijk het geval als je persoonsgegevens op grote schaal verwerkt of als je gevoelige informatie verwerkt, zoals persoonlijke gegevens over gezondheid, geloofsovertuiging, ras of politieke opvatting.

Zorgvuldigheid als basis

Wanneer je werkt met persoonsgegevens, dan moet je met een aantal zaken rekening houden. Het belangrijkste is dat je zorgvuldig met de gegevens omgaat. Je moet ervoor zorgen dat de gegevens alleen beschikbaar zijn voor de mensen die er beroepsmatig mee aan de slag moeten.

Voor gegevens op papier geldt dat je deze op een veilige plek moet bewaren en dat je ze weer opbergt wanneer je er klaar mee bent. Zijn de gegevens digitaal, dan is het belangrijk dat je ervoor zorgt dat de toegangsrechten
goed zijn ingesteld en dat alleen de juiste medewerkers toegang hebben tot de gegevens. Ook moet de beveiliging in orde zijn: dit om hackers geen kansen te geven om de gegevens te stelen.

Maar de AVG gaat verder dan de verplichting om zorgvuldig om te gaan met de gegevens. Zo heeft iedereen het recht op inzage in zijn eigen gegevens. Wanneer een klant bijvoorbeeld vraagt om een overzicht van al zijn gegevens, dan ben je verplicht om die aan te leveren. Iedereen heeft daarnaast het recht om zijn of haar gegevens te laten corrigeren of verwijderen. Dit moet voor de betrokkene net zo gemakkelijk gaan als het aanleveren van de gegevens in de eerste instantie. Mocht het onverwachts toch mis gaan en lekken er persoonsgegevens uit, dan ben je verplicht om dit datalek te melden. Houd je je niet aan de regels, dan kan er een boete worden opgelegd tot wel 4 % van de jaaromzet of 20 miljoen euro.

Handig: de papiervernietiger

Moderne bedrijven hebben natuurlijk de meeste persoonsgegevens opgeslagen in een geautomatiseerd systeem. Toch is er regelmatig informatie op papier. Denk alleen maar aan een e-mail die even wordt geprint: naast de naam en het e-mailadres staan hier wellicht ook een telefoonnummer, huisadres of rekeningnummer in vermeld. Dit is op zich geen probleem, als je de mail maar zorgvuldig opbergt of vernietigt wanneer je deze niet meer nodig hebt.

Een simpele maatregel is het aankopen van een papiervernietiger. Zet deze op een opvallende plek neer, liefst naast de oud-papierbak. Zorg ervoor dat je medewerkers zich ervan bewust zijn wanneer ze papieren weggooien waar persoonsgegevens op staan. Het is beter dat er een paar pagina’s extra door de versnipperaar gaan, dan dat er persoonsgegevens terecht komen in de normale papierbak waar ze voor iedereen te zien zijn.

Harde schijf met versleuteling

De meeste bedrijven hebben het computernetwerk wel in orde: een firewall beschermt tegen aanvallen van buitenaf en de mappen zijn alleen in te zien voor medewerkers met een geldig account. Toch komt het in de praktijk regelmatig voor dat bestanden even snel op een draagbare schijf of usb-stick worden geplaatst. Dat is natuurlijk erg handig, maar wees jezelf altijd bewust van het soort bestanden dat je op de schijf zet. Komen er persoonsgegevens in voor, dan gelden hiervoor ook alle regels van de AVG. Zorg dus dat deze schijven en sticks niet onbeheerd rondslingeren. Wil je de
risico’s uitsluiten, vraag je medewerkers dan om alle sticks te versleutelen. Hierdoor zijn de bestanden alleen te benaderen met het juiste wachtwoord. Het versleutelen van informatie is niet moeilijk: er zijn verschillende handige programma’s die dit op de achtergrond voor je doen. Je kunt deze gebruiken in combinatie met standaard usb-schijven en sticks. Nog
gemakkelijker zijn de schijven met ingebouwde versleuteling. Deze schijven hebben een paneeltje met toetsen ingebouwd. Wanneer je de schijf aansluit moet je altijd eerst de pincode invoeren voordat je toegang krijgt. Ben je niet goed in het onthouden van pincodes? Ook daarvoor is een oplossing:
een stick of schijf die je ontgrendelt met je vingerafdruk.

Maak je archief AVG-proof

Werk je in jouw organisatie nog veel met informatie op papier? Dan is het belangrijk dat je dat archief goed op orde hebt en dat er natuurlijk alleen bevoegde mensen in kunnen. Zorg dat je de papieren op een duidelijke manier ordent in mappen of archiefdozen. Als je dan een verzoek ontvangt
van iemand die zijn gegevens wil inzien, dan heb je de juiste informatie snel gevonden. Berg al deze zaken op in een kast of kluis met een degelijk slot en zorg ervoor dat alleen de bevoegde medewerkers toegang hebben.

Juiste persoonsgegevens met eID

Wanneer je een nieuwe klant verwelkomt, is het natuurlijk belangrijk dat de juiste gegevens in een keer worden vastgelegd. Je kunt natuurlijk een ‘ouderwets’ formuliertje laten invullen, maar het is gemakkelijker om de eID hiervoor te gebruiken. Met een usb-kaartlezer lees je direct alle gegevens uit de identiteitskaart van de klant. Dit gaat niet alleen veel sneller dan het invullen van een formulier, je weet bovendien zeker dat de naam en het adres correct en zonder typefouten in het systeem staan.

meeting solutions·office hacks·werk

Zo geef je een killer presentation

Breekt het zweet je uit als je alleen al denkt aan het spreken voor een zaal? Je bent zeker niet de enige. Maar een goede presentatie hoeft helemaal niet lastig te zijn. Zeker als je je houdt aan een paar basisregels voor een echte
‘Killer Presentation’. Als je je publiek weet te boeien en als je toehoorders de presentatie echt leuk vinden, dan vind je zelf het presenteren ook veel aangenamer en gaat je presentatie veel gemakkelijker. We hebben een paar tips voor je verzameld zodat je zelf ook een ‘Killer Presentation’ kunt geven.

Vragen en een verhaal

Zorg dat je niet tegen je publiek praat, maar met je publiek. Je presentatie mag – nee, moet – interactief zijn. Je hoeft niet te wachten op vragen van toehoorders, want door zelf een vraag te stellen, betrek je ze bij je presentatie. Moet je spreken voor een groep klanten, dan geef je ze op deze manier het gevoel dat zij centraal staan. Jouw bedrijf of product wordt in de presentatie een oplossing voor een probleem van de klant.

Maak van je presentatie een leuk verhaal, want mensen luisteren veel liever naar verhalen dan naar een saaie voordracht. Wil je een goede presentator worden, dan moet je een echte verhalenverteller zijn. Een goed verhaal heeft een begin, midden en einde en als verhalenverteller neem je je publiek aan de hand mee van stap naar stap. Geef in het begin zoveel mogelijk informatie, zodat je toehoorders begrijpen wat er aan de hand is en snappen wat het probleem is dat opgelost moet worden. Gebruik hiervoor ongeveer vijftien procent van je tijd.

Het midden van je verhaal beslaat ongeveer driekwart van de tijd. Geef duidelijk aan dat je hier bent aanbeland, door zinnen als “Nu we het probleem hebben beschreven,” of “En nu zal ik het hebben over de oplossing”. Hierdoor begrijpt het publiek dat ze bij het volgende deel zijn aanbeland.

Tot slot geef je je publiek een korte samenvatting in ongeveer tien procent
van je tijd. Ook hier vertel je weer dat je bij dit punt van je presentatie bent aanbeland.

De juiste toon en houding

Als een komiek een grap vertelt, ligt de hele zaal dubbel. Vertel jij echter precies diezelfde grap met dezelfde details een dag later aan je vrienden, dan is het effect minder spectaculair. Het belangrijkste verschil is waarschijnlijk de intonatie. De manier waarop je het verhaal vertelt is als de achtergrondmuziek bij een film. Waar je verhaal verschillende kanten op kan gaan, kan ook je toonhoogte veranderen en dat geldt ook voor volume en snelheid. Op momenten dat het interessanter wordt, kun je je spraak daarop aanpassen en zelfs naar een climax toewerken. Vervolgens vertraag je weer een beetje om de luisteraars een momentje van rust te gunnen.

Je merkt het zelf waarschijnlijk niet wanneer je ‘euh’ of ‘ah’ zegt. Je publiek heeft dat wel in de gaten en in het ergste geval gaat iemand in het publiek tellen hoe vaak je dat doet. Probeer er zelf eens op te letten en las een korte adempauze in wanneer je ‘uhmmm’ zou willen zeggen. Het lijkt wat vreemd, maar je toehoorders merken het waarschijnlijk niet eens.

Non-verbale communicatie is bijna belangrijker dan je verhaal. Blijf rechtop staan en stel jezelf ook fysiek open. Op die manier kom je veel overtuigender over. En als je niet per se achter een spreekgestoelte met microfoon hoeft te staan, loop dan gerust een beetje op en neer. Je hoeft echt niet zo druk te rennen als Steve Ballmer van Microsoft, maar gebruik de ruimte op het podium. Dat podium ligt er voor jou!

Visuele elementen

Iedereen kent wel de typische powerpointpresentaties waar alle informatie
verwerkt is in tientallen dia’s. Hoewel iedereen eigenlijk wel weet dat dia’s het verhaal moeten ondersteunen en niet het hele verhaal vertellen, worden er nog steeds presentaties gemaakt met ontzettend veel tekst.

Je publiek is echter helemaal niet naar je presentatie gekomen om je
tekst te kunnen lezen. Nee, ze zijn gekomen om jou te horen spreken. Laat de visuele elementen van je presentatie dus vooral je verhaal ondersteunen. Zorg voor leuke afbeeldingen en nuttige grafische elementen. Afhankelijk van het soort presentatie zijn er twee verschillende
regels waar je je aan kunt houden:

De 10/20/30-regel: deze regel geldt voor ondersteunend beeldmateriaal bij een verhaal. Je presentatie mag maximaal tien dia’s bevatten en twintig minuten duren. Gebruik je tekst in je dia’s, dan mag die niet kleiner dan tekengrootte dertig. Die tekst kan soms ook dienen als geheugensteuntje voor jou als presentator. Het uitgebreide verhaal, dat vertel je zelf.

De 20/20-regel: deze regel pas je toe op een korte presentatie waarbij het beeldmateriaal een grotere rol speelt. Maak twintig dia’s en laat iedere dia maximaal twintig seconden zien. Zo zorg je voor een vlotte presentatie die nooit saai wordt.

Goede voorbereiding

Een goede presentatie staat of valt met een goede voorbereiding. Zorg dat je je presentatie van tevoren een paar keer hebt geoefend. Niemand is meteen een geboren presentator en iedereen heeft het moeten leren. En net zoals de meeste vaardigheden, leer je presenteren ook door veel te oefenen. Je hoeft niet dagenlang je presentatie te herhalen, zoals Steve Jobs dat graag deed, maar zorg wel dat je de materie uit je hoofd kent en dat je goed voorbereid bent.

Bij een goede voorbereiding hoort ook dat je op tijd aanwezig bent. Niet zelden gaan er op het laatste moment allerlei zaken mis. De draadloze microfoon werkt bijvoorbeeld niet goed, of de beamer ondersteunt de resolutie van je laptop niet. Tot overmaat van ramp blijkt dat een andere laptop die op locatie klaarligt jouw bestand – of zelfs je hele usb-stick – niet wil lezen. Iedereen heeft dit soort problemen wel eens meegemaakt bij een presentatie.

Je kunt deze vervelende situaties voorkomen als je op tijd arriveert en op alles voorbereid bent. Met je presentatie niet alleen op een goede usb-stick, maar ook op je laptop. Van die laptop heb je de vorige dag nog alle software geüpdatet en de batterij opgeladen. Heb je speciale kabels of adapters nodig voor beeld of geluid, zorg dan dat ze altijd in je tas zitten. Er komt een dag dat je ze nodig hebt bij een presentatie.

Op die manier kun je eventuele problemen voorkomen. En als er toch iets verkeerd gaat, dan heb je nog de tijd op het probleem op te lossen. En als het niet verkeerd gaat, lees je gewoon nog een keer je materiaal door terwijl je rustig geniet van een kop koffie of thee. Zo begin je veel zelfverzekerder aan je presentatie.

meeting solutions·office hacks·tips and tricks·werk

Visgraatdiagram met Post-it®-producten

Oplossing versus probleem

Oplossingen zijn fantastisch … maar alleen als je het probleem dat je wilt aanpakken helemaal doorziet. Het visgraatdiagram is een methode om alle potentiële problemen, groot en klein, op te sporen.

Problemen kunnen zich op elk moment/tijdens alle fases van een activiteit voordoen. Maar in plaats van te raden wat de oorzaak van het probleem is (of nog erger: te wachten totdat iemand iets verkeerds doet) biedt het visgraatdiagram kleine teams een één-oogopslag-methode om de variabelen te overwegen die de productie belemmeren.

Het diagram maak je a.d.h.v. volgende 6 stappen:

Begin door nauwkeurig het probleem vast te stellen. Identificeer de persoon/afdeling die verantwoordelijk is voor het probleem en/of wanneer en waar het zich voordoet. Gebruik een groot blad – zoals een Post-it® Meeting Chart – zodat je diagramsessie genoeg ruimte heeft om uit te groeien.


Schrijf het probleem op een Post-it® Super Sticky Note – dit wordt het ‘hoofd’ van je diagram. Teken vanaf het midden van dit stuk papier een lijn naar de andere kant – deze lijn fungeert als de ‘ruggengraat’ van waaruit je team het probleem zal aanpakken – vandaar de naam visgraat.


Ga nu de verschillende componenten of factoren bespreken en identificeren die mogelijk hebben bijgedragen aan het probleem. Dit kan een transportkwestie zijn, een probleem met de personeelsbezetting, enz. Bedenk zo veel mogelijk mogelijkheden met je team en verken ze allemaal.


Teken voor elke mogelijke component van het probleem een lijn vanaf de ‘ruggengraat’ en label deze (d.w.z. transport, personeel, enz.). (Hint: gebruik Post-it® Super Sticky etiketten op rol om je ‘ruggengraat’ te maken, waardoor je flexibeler bent voor het geval je diagram verandert.)


Laat het team binnen deze componenten brainstormen over welke oorzaken bijdragen aan het probleem. Schrijf deze oorzaken op een
Post-it® Super Sticky Note en voeg ze toe aan de desbetreffende componentlijn (die van de ‘ruggengraat’ af komt).


Als het klaar is, beschikken jij en je team over een visueel overzicht waarmee jullie een beter begrip krijgen van het probleem en kunnen jullie elke factor die daar mogelijk aan bijdraagt nader gaan onderzoeken.


Klik hier en ontdek extra tips en producten die je op weg kunnen helpen


meeting solutions·office hacks·tips and tricks·werk

De logische boomdiagram met Post-it® Brand

Vertakkingen naar nieuwe oplossingen

Soms is de beste manier voor het oplossen van een probleem, om er op een hele andere manier naar te kijken. Met een logische boomdiagram, ofwel beslisboom, kun je een probleem te lijf gaan door de mogelijke oplossingen in kleinere stukjes te delen en die gedeeltes langs nieuwe paden te gaan volgen.

Het proces voor het creëren van een logische boomdiagram is eenvoudig – analyseer het probleem of vraagstuk, bied oplossingen of antwoorden en genereer ideeën over hoe je die voor elkaar gaat krijgen. Hier volgt een voorbeeld om mee te beginnen:

Definieer het probleem of de vraag. Een logische boomdiagram kan twee soorten vragen beantwoorden: “waarom” en “hoe”. Des te duidelijker en specifieker je vragen zijn, des te beter je logische boomdiagram zal functioneren.

Bied mogelijke antwoorden. Kies er minstens twee, maar meerdere antwoorden kunnen nog meer mogelijkheden aan het licht brengen.

Werk je oplossingen uit. Wat zijn hun meest belangrijke onderdelen? Het kan zijn dat enkele logische takken van je boom hier eindigen en dat is prima. Maar graaf nog dieper als dat nodig is.

Dring door tot de kern van de zaak. Hoe maak je jouw oplossingen tot realiteit?

Onthoud dat niet elk deel van je logische boomdiagram informatie over elke stap zal bevatten – sommige niveaus van je boom lopen snel ten einde, terwijl andere zich veel verder uitstrekken. Het helpt om je logische boomdiagram in een flexibel formaat te creëren, waarbij je gedeeltes kunt omruilen – waarbij uiteraard de Post-it® Super Sticky Notes goed van pas zullen komen. Natuurlijk biedt een groot oppervlak, zoals een Post-it® Meeting Chart ook een goede ondergrond.

Klik hier en ontdek extra tips en producten die je op weg kunnen helpen


Koffie·welzijn·werk

Gouden tips om de gastvrijheid van je bedrijf te boosten

Gastvrij zijn is een kunst. Van Dale omschrijft het als ‘hartelijk en gul zijn’. Het Engelse woord voor gastvrijheid is hospitality. De definitie is niet per se belangrijk om het te begrijpen, gastvrijheid kun je namelijk het makkelijkste vatten wanneer je het ervaart.  

Gastvrije mensen zijn gelukkige mensen die werken en leven met voldoening, vanuit intrinsieke motivatie, met plezier en passie. 

Voor velen is het een natuurlijke reflex of is het een levensbeschouwing, maar wij zijn ervan overtuigd dat het ook iets is dat je kunt aanleren of gewoonweg bewust kunt uitoefenen. Een gast is bovendien vaak de belangrijkste bezoeker van je bedrijf.

Organisaties die hun klanten de beste ervaring bieden, slagen erin ruim 50% meer omzet te genereren dan bedrijven die van consumenten een mindere beoordeling krijgen als het gaat om klantenbeleving. Het spreekt dan ook voor zich dat een klant sneller terug zal keren indien de sfeer en vooral het persoonlijk contact op het eerste bezoek goed zat.

Gemiddeld genomen zorgen 20% van je klanten voor 80% van je omzet. In B2B markten ligt die verhouding vaak zelfs op 10/90! Met andere woorden zorgen trouwe klanten voor het overgrote deel van je omzet én ze kosten ook minder. Je hoeft namelijk niet te investeren zoals je doet bij het zoeken naar nieuwe klanten. Kortom kun je als gastvrij bedrijf die zich focust op de klantenbeleving dus meer verdienen. (2014. Waarom Gastvrijheid Goud Waard is voor Ondernemers, https://outdo.nl/waarom-gastvrijheid-goud-waard-is-voor-ondernemers/)

Maar hoe kun je nu concreet gastgericht zijn? Begin bij de kleine dingen. Het is de bedoeling dat je je gast of bezoeker een VIP-gevoel kunt geven.

Enkele makkelijk toepasbare tips:

 • Start met duidelijke signalisatie (zowel op de openbare weg, de parking als in je inkomhal)
 • Voorzie indien mogelijk parkeerplaatsen of fietsenstallingen voor bezoekers
 • Zorg dat je inkomhal verzorgd oogt en het duidelijk is waar de bezoeker zich kan aanmelden
 • Verwelkom je bezoeker met een kopje kwaliteitskoffie

Dat laatste is best belangrijk. Indien je koffie van goede kwaliteit is, geeft dit immers een goede indruk. Met kwalitatieve koffie kan je als bedrijf laten zien dat je je werknemers én bezoekers respecteert. Koffie is vaak het meest onderschatte visitekaartje van bedrijven. 

Je gasten zullen daarnaast een keuze uit verschillende koffievarianten zeer appreciëren. Er heerst intussen een heuse koffiecultuur in Nederland.

En hoe word je de ultieme gastheer? De focus moet zonder twijfel op het persoonlijk contact tussen de gastheer en de gast of bezoeker liggen. Het is belangrijk dat de bezoeker zich welkom voelt. Door je ontmoeting te starten met een positieve sfeer (en dat kopje koffie☺) is de kans op een positieve uitkomst al relatief vergroot.

Klanten willen dan weliswaar voorspelbaarheid, maar ze willen ook op geregelde tijdstippen positief verrast worden. Het is dé kans bij uitstek om te tonen dat jouw bedrijf buitengewoon is.

Bonustip:

 • Je kunt bijvoorbeeld al starten door ‘met plezier’ te zeggen in plaats van ‘graag gedaan’.

Daarnaast worden klanten blij als ze weten dat je zult waarmaken wat je hen hebt beloofd. Probeer daarom steeds transparant te zijn.

Werknemers of collega’s zijn ook zeer belangrijke spelers inzake de gastvrijheid naar klanten of bezoekers. Jij bent waarschijnlijk niet de enige persoon waarmee je gast of bezoeker in contact zal komen binnen het bedrijf. Zorg er dus voor dat je werknemers zich goed voelen.

 • Organiseer een korte training over gastvrijheid naar bezoekers toe.
 • Zorg voor goedgehumeurde werknemers, dit brengt (naast het feit dat ze dan ook beter presteren), automatisch een goed gastheerschap vanuit hen met zich mee.

En hoe zorg je voor goedgehumeurde werknemers?

 • Voorzie ook de werknemers/ collega’s van verschillende koffievarianten
 • Zorg voor een aangename coffeecorner/ breakroom waar men even kan uitblazen

Een gemiddeld koffie gebruik past bovendien perfect in een gezonde levensstijl omdat het een bron is van antioxidanten en vrijwel geen calorieën bevat. Investeren in kwalitatieve koffie op kantoor is dus geen overbodige luxe. Kortom is investeren in je werknemers een win-winsituatie.

Bekijk een bezoek aan je bedrijf door de ogen van een bezoeker, begrijp dat je deel uitmaakt van de totale beleving en probeer daar naar te handelen. Een ideale gastheer of –vrouw overziet het complete plaatje en presenteert zichzelf als vertegenwoordiger van de hele organisatie. Het is dus belangrijk om je klanten een aangename full experience te bezorgen.

De mate van gastvrijheid beslist of een bezoeker weer terugkomt. Bovenstaande tips zullen je hiermee alvast een heel eindje op weg helpen.   

office hacks·tips and tricks·werk

Toptips voor het beheren van een drukke agenda met Post-it® Notes

Een paar eenvoudige tips die je helpen op schema te blijven en je dagelijkse doelen te bereiken

Een drukke agenda maakt deel uit van het moderne leven, wie je ook bent. Tussen studeren, buitenschoolse activiteiten en je sociale leven is het moeilijk alles bij te houden wat er gaande is. Maar met de handige Post-it® producten en jouw vastberadenheid om jouw stempel op de wereld te drukken, kun je dit alles aan… en nog meer.

1. Creëer een centrale basis voor je agenda

De truc om een drukke agenda te laten werken, begint met alles op één plaats vast te leggen. Schaf een agenda aan en gebruik die als de exclusieve plek voor het noteren van alles wat je onderhanden hebt. Markeer belangrijke tijdstippen en datums met Post-it® Indexpijlen die je helpen je belangrijkste verplichtingen in het oog te houden. Voeg daar dan belangrijke gegevens aan toe met Post-it® Markeerstroken, die je volop ruimte bieden als je een hoop te onthouden hebt. Met een beetje extra hulp van Post-it® producten helpt je agenda jou alles in één oogopslag te overzien, zodat je het grotere beeld in het oog houdt en toch aandacht kunt schenken aan de kleinste details.

2. Geef een kleurcode aan je verplichtingen

Als je van heldere kleuren houdt, dan gaat dit leuk worden. Post-it® Super Sticky Notes van 76×76 mm zijn verkrijgbaar in een hele regenboog van kleuren. Houd ze dus bij de hand bij het plannen van je agenda. Kies verschillende kleuren voor buitenschoolse activiteiten, school en ontspanning (of voor welke categorieën dan ook die je nodig hebt). Je kunt dan in één oogopslag zien wat er elke dag te geburen staat en waar je je aandacht op moet richten. Probeer het eens en je zult heel snel zien hoe effectief kleuren zijn bij het helpen je leven te organiseren.

3. Breng er beweging in

De meeste agenda’s veranderen voortdurend, en vaak op het allerlaatste moment. Klinkt dat vertrouwd? Post-it® Super Sticky Notes van 76×76 mm kunnen je helpen op de hoogte te blijven van alles wat het leven je biedt. Bewaar je afspraken geschreven op Post-it® Super Sticky Notes, zodat je ze gemakkelijk kunt reorganiseren als de plannen veranderen. Het is een eenvoudige oplossing, maar wel één die de flexibiliteit biedt die je nodig hebt om je agenda up-to-date te houden. Bovendien ziet alles er netjes en georganiseerd uit!

4. Herinner jezelf aan het nakomen van afspraken

Je agenda georganiseerd en in orde houden is allemaal goed en wel, maar het heeft weinig zin als je niet opvolgt wat erin staat. Herinner jezelf aan het nakomen van je afspraken met Post-it® Super Sticky Notes van 76×76 mm. Plak die op belangrijke plekken waar je ze niet kunt missen. Probeer je belangrijkste afspraken de avond tevoren te noteren op Post-it® Super Sticky Notes, en plak die ergens waar ze je het meest waarschijnlijk zullen herinneren aan de afspraken die je de volgende dag hebt. Dat kan je laptop zijn, je spiegel, of zelfs de voordeur, het maakt niet uit waar. Nu wachten je geheugensteuntjes de volgende morgen op je, en als je ze met je mee wilt nemen, kun je dat rustig doen: ze plakken gewoon weer!

Het is niet altijd gemakkelijk, maar als je de baas bent over je agenda voelt dat aan alsof je de kracht hebt om alles te doen. En elke dag weer dat je er de baas over blijft, weet je dat je weer een dag dichter bij het vervullen van je dromen bent. Uiteindelijk bestaat je agenda om een reden. Die maakt deel uit van wie jij bent en laat zien hoe jij je stempel op de wereld drukt.

Klik hier en ontdek extra tips en producten die je op weg kunnen helpen


meeting solutions·office hacks·tips and tricks·werk

Hoe je een whiteboard écht weer schoon krijgt

Je kunt er documenten of Post-its aan ophangen, processen op schematiseren of er je gedachtegang mee ordenen.  
Kortom, een whiteboard is vandaag een onmisbare partner in iedere vergaderruimte, werkruimte of klas. Ze zorgen voor structuur en stimuleren creativiteit.  

Daarnaast zijn whiteboards ook duurzaam: je kunt ze keer op keer gebruiken en bespaart zo een hoop papier.  

Maar wat als jij of je collega toch per ongeluk met een permanente marker op het bord hebben geschreven?  
Of wat als de inkt helemaal verdroogd is en je krijgt het er niet af met de bordenwisser?  

Geen paniek! Met deze tips & tricks ziet je whiteboard er zo weer als nieuw uit:  

5 doeltreffende tips & tricks

 1. Dit spreekt misschien voor zich, maar voorzie een cleaning kit specifiek voor het onderhouden van whiteboards.

 2. Indien de inkt gedroogd en oud is, hoef je je whiteboard heus niet te vervangen. Schrijf simpelweg met een whiteboard stift over de oude inkt, laat het even drogen en veeg het daarna weg. Herhaal tot de oude inkt weg is. 

 3. Maak het jezelf makkelijk en gebruik gewoon een Magic Wipe. Een gebruiksklaar doekje dat permanente inkt verwijdert, zonder vlekken of strepen.  
   
 4. Door je whiteboard op regelmatige basis volledig schoon te maken, krijgt de inkt niet de kans om in te drogen. Gebruik whiteboard cleaner of een andere geschikt poetsproduct, neem vervolgens het overig poetsproduct weg en droog goed af.
   

Mist jouw kantoor of vergaderruimte een whiteboard en wil je er graag een aanschaffen? Lees hier meer over de wetenschap van het kiezen van een whiteboard.

Nu je specialist bent in het kiezen van een whiteboard en het onderhoud ervan: bekijk hier onze selectie borden en toebehoren

Succes!

welzijn·werk

Bezoekersveiligheid op de werf

Bezoek jij regelmatig of neem je wel eens bezoekers mee naar een werf? Dan ben jij je ongetwijfeld bewust van de mogelijke gevaren.  
Het is geen geheim dat de bouwplaats niet bepaald een gezondheids- en veiligheidshemel is. Daarom is het belangrijk dat zowel jij als andere werfbezoekers hier rekening mee houden. 

Voorzie je klanten of partners van een full service

Niet enkel is het attent zijn en anderen attent maken op deze gevaren opportuun, je kunt je uiteraard ook praktisch voorbereiden.  
De kans op ongevallen in de bouwsector zijn relatief hoog, zeker in vergelijking met andere sectoren. Dan is het voorzien van extra bescherming een kleine moeite, toch?  

Wil je je klanten of partners écht van een full service voorzien, zorg er dan voor dat jouw kantoor het juiste persoonlijke beschermingsmateriaal op voorraad heeft. 

Wat kun je zoal voorzien?  

 • Volgens de wettelijke veiligheidsvoorschriften van België (opgelet, deze kunnen verschillen per land) is het dragen van een veiligheidshelm alvast verplicht.  
 • Bezoek je een lawaaierige omgeving? Denk dan aan gehoorbescherming zoals oorkappen of oordoppen.  
 • Houd je kleding en die van je klanten proper met beschermende kledij als een wegwerpoverall. 
 • Een stoffige omgeving? Dan is adembescherming vast geen overbodige luxe. 
 • Indien je die splinternieuwe vloer niet meteen vuil wil maken kun je gebruik maken van overschoenen
  En om goed op te vallen op de werf kun je gebruik maken van een fluovest

Persoonlijke bescherming beperkt het aantal onnodige ongevallen op de werf en een gewaarschuwd man is er twee waard. 
Investeren in persoonlijke bescherming is dus steeds een win-winsituatie. 

Nieuwsgierig naar meer? Bekijk hier onze producten.  
Nog vragen?
Onze Lyreco veiligheidsexperts helpen je graag verder. 

ergonomie·tips and tricks·welzijn·werk

5 tips voor een ergonomische en efficiënte werkplek

Waarschijnlijk ben je dit artikel al zittend aan het lezen, dit kan betekenen dat je één van de vele Belgen bent met een zittend beroep of met een ‘ongezond zitpatroon’.

Ons lichaam is nochtans gemaakt om te bewegen, te lang en te veel zitten schaadt de gezondheid.  

In cijfers: 

 • 33% (= meer dan 4 miljoen) volwassen Belgen beweegt te weinig  
 • 50% (= bijna 9 miljoen) volwassen Nederlanders beweegt te weinig 
 • 59% (= bijna 195 duizend) volwassen Luxemburgers beweegt te weinig

Feiten en gevolgen: 

 • het risico op obesitas verdubbelt door dagelijks langdurig te zitten 
 • 60% van de tijd die we dagelijks zitten, brengen we door op het werk 
 • Actieve bedrijven hebben een positief rendement: hogere productiviteit en gelukkige medewerkers 

Reden genoeg om voor werkgever én werknemers actie te ondernemen, liefst preventief. Dat vergt een aanpassing in gewoonten. Idealiter zou elk uur zittend afgewisseld moeten worden met tien minuten rechtstaan, maar in hoeveel werksituaties is dat een haalbaar scenario?  

5 effectieve tips die je meteen kunt toepassen

Je hoeft niet te panikeren indien je dan toch een zittend beroep uitoefent, dankzij deze tips kun je heel wat schade voorkomen.

1. Zorg voor een goede zitpositie

 • Zorg voor een correcte stoelhoogte, je voeten plat op de grond en knie in een hoek van 90 graden (gebruik een voetensteun indien nodig). 
 • De hoogte van de tafel zou op ellebooghoogte moeten zijn terwijl je ontspannen zit. 
 • Steun met de armen op de tafel of op armleggers.  
 • Kantel de rugleuning van je stoel 2 cm naar achteren voor een goede ondersteuning.  
 • De bovenkant van je scherm zou zich iets onder je ooghoogte moeten bevinden (gebruik eventueel een laptophouder of tabletverhoger) 

2. Werk ‘in-line’

 • Leg documenten, tablet of smartphone in lijn met het scherm op een licht hellend vlak om goed te kunnen lezen zonder je nek te buigen (gebruik eventueel een documenthouder)

3. Muis recht voor schouder

 • Vermijd reiken naar de muis; gebruik een compact toetsenbord, eventueel met rrn los numeriek deel dat je ook links kan plaatsen 

4. Meerdere beeldschermen

 • Werk met twee beeldschermen als je regelmatig met 2 applicaties tegelijk werkt. Zet het meest gebruikte scherm recht voor je. Als je vaak gegevens van meerdere applicaties moet vergelijken, zet dan beide schermen midden voor je. 

5. Activiteit gerelateerd werken 

 • Wissel af tussen zitten en staan.  
 • Maak indien mogelijk gebruik van een zit-sta bureau.  
 • Ga regelmatig van je werkplak en maak een korte wandeling. Hiermee verhoog je jouw concentratie en mentale fitheid.  
 • Kies de werkplek die past bij jouw werkzaamheden 

Ben jij er klaar voor? Creëer samen met Lyreco een werkomgeving met respect voor lichaam en geest: lees er hier alles over.

welzijn·werk

Goed materiaal is het halve werk

Goed werkmateriaal is belangrijk. Magazijnmedewerkers rijden niet rond met een verouderde heftruck. Monteurs krijgen degelijk gereedschap om hun onderhoudstaken mee te doen. Maar hoe zit het met de schoonmaker?

Om goed en prettig te werken, moet het personeel de juiste materialen
hebben. In de meeste bedrijven is men zich daarvan bewust. Er
wordt aandacht besteed aan een ergonomische en aangename werkplek. Als je medewerkers zich gewaardeerd voelen, zijn ze productiever en voelen ze zich meer betrokken bij de organisatie.

Het argument dat mensen productiever zijn met de juiste materialen
wordt vaak gebruikt in de productieindustrie. Een assemblagemedewerker levert betere kwaliteit af, wanneer je hem beter gereedschap geeft. Alleen wordt het ondersteunend personeel, zoals de schoonmaker, wel eens vergeten.

Schoonmaak is je visitekaartje

En juist dat laatste is jammer. Want ook voor schoonmakers geldt dat ze hun werk beter doen als ze daar betere materialen voor krijgen. Daarnaast heeft goede schoonmaak van je bedrijf een functie als visitekaartje. Een opgeruimd en fris ruikend bedrijfsgebouw is voor bezoekers de beste eerste indruk. Als je kiest voor goede schoonmaakmaterialen, betaalt zich dat dus dubbel terug. De schoonmaker vindt het fijner om mee te werken en de resultaten zijn beter. Bij het schoonmaken en schoonhouden van bedrijfsgebouwen heeft deze keuze een enorme impact. Het is daarom verbazend dat hierop wordt bezuinigd.

Frisse hotelkamers

Denk eens aan de laatste keer dat je een kamer boekte in een hotel.
Hoe groot of klein de kamer ook is, het feit dat hij schoon en opgeruimd is, bepaalt je eerste indruk. En dan zie je in een hotelkamer alleen nog maar de resultaten van de schoonmaak en niet het proces zelf. Hotelgasten zien zelden het schoonmaakpersoneel aan het werk.

Op steeds meer kantoren is dat tegenwoordig anders. Overdag schoonmaken terwijl het ander personeel aan het werk is, is geen uitzondering meer. Juist op dat soort momenten wil je dat je schoonmaker gebruik maakt van goede materialen.

In geuren en kleuren

Een investering in goede materialen verdient zichzelf terug. Deze
algemene stelling klopt ook als je het hebt over schoonmaakmaterialen.
Goede materialen gaan namelijk jaren mee. Wist je dat een kwalitatieve microvezeldoek tot 500× gewassen kan worden? Wanneer je hierin investeert hoef je deze dus veel minder vaak te vervangen.

Waar de schoonmaak een visitekaartje is voor een organisatie, is de kar met schoonmaakmaterialen een visitekaartje voor de schoonmaker. Een versleten kar met schoonmaakmaterialen hoort niet thuis in moderne bedrijven die schone en nette kantoorruimten belangrijk vinden. Als je zorgt dat schoonmakers degelijke en fijne materialen krijgen om mee te werken, krijgen ze ook het respect dat ze verdienen.

Lyreco heeft een compleet assortiment professionele hygiëneproducten en schoonmaakmiddelen ontwikkeld voor dagelijks gebruik, voor alle werkplekken en toiletruimtes.

Met onze Lyreco-hygiëneproducten en schoonmaakmiddelen willen we jou de laagste gebruikskosten bieden in combinatie met een onmiskenbare
productkwaliteit.

ergonomie·welzijn·werk

Zo kies je een goede ergonomische stoel

Zit je prettig achter je bureau? Is je stoel comfortabel en geeft hij de juiste steun? En sta je zonder klachten op uit je stoel als je een tijd hebt zitten werken?

Wanneer je één van deze vragen met ‘nee’ hebt beantwoord, is het wellicht tijd voor een nieuwe bureaustoel. De bureaustoel is namelijk veruit het belangrijkste kantoormeubel. Een goede stoel geeft jou en je medewerkers een prettige plek om te werken en zorgt voor productievere én gezondere werknemers. Als je comfortabel zit, werk je beter, langer en met meer plezier.

Welke eisen stel je aan een stoel?

Er zijn een paar factoren die bepalen of een stoel ergonomisch is of niet. We hebben er een handige checklist van gemaakt:

• Is de hoogte van de stoel goed instelbaar en kan de hoogte precies worden aangepast aan de medewerker? Als je knieën een hoek van 90 graden maken wanneer je met je voeten op de grond rust, is de hoogte van de zitting correct.

• Kun je de rugleuning goed instellen? Deze moet in hoogte verstelbaar zijn zodat de medewerker voldoende steun heeft in de onderrug. Zorg voor een rechte zithouding en laat de leuning niet te veel achterover hellen. Dat lijkt een comfortabele houding, maar het zorgt ervoor dat je tijdens bijvoorbeeld het lezen van documenten voorover gatn leunen en niet meer ondersteund wordt.

• Kan de diepte van de zitting worden ingesteld? Dit kan door de zitting te verschuiven of door de rugleuning naar voor of achter te verschuiven. Hierdoor zorg je voor voldoende steun onder de bovenbenen.

• Staat de stoel goed stabiel? Kies bij voorkeur een stoel met een stevig onderstel. De meeste stoelen hebben vijf wielen waardoor ze stabiel op hun plek blijven.

Bewegen of niet?

Sommige mensen vinden het aangenaam als hun stoel kan bewegen. Hiervoor bestaan verschillende technieken.

Synchroon mechanisme: dit is de meest ergonomische oplossing. De stoel volgt als het ware de bewegingen van de gebruiker dankzij een gecoördineerde neiging van de zitting en de rugleuning. Het systeem kan volgens lichaamsgewicht worden ingesteld. Het kan tevens, afhankelijk van het model, in alle of bepaalde posities worden geblokkeerd. De rugleuning is uitgerust met een antiterugslagveiligheid.

Mechanisme voor permanent contact: de rugleuning blijft permanent in contact met de rug van de gebruiker, terwijl de positie van de zitting onveranderd blijft. De rugleuning kan afhankelijk van het model in alle of bepaalde posities geblokkeerd worden. Bewegen regelmatig je stoel voor een dynamische zithouding. Bovendien is het belangrijk om geregeld naar achter te leunen om de druk op de tussenwervelschijven te verlichten.
• beweeg op jouw stoel voor een dynamische zithouding;
• leun geregeld naar achter om de druk op de tussenwervelschijven te verlichten.

Hoe stel je een goede werkplek in?

Vaak worden er goede ergonomische stoelen aangeschaft en wordt er niet gelet op het correct instellen van de werkplek. Dat is zonde, want het goed instellen van een kantoorwerkplek is helemaal niet moeilijk en zorgt ervoor dat medewerkers prettiger en gezonder zitten.

Zit je netjes recht op de goede hoogte, pas dan de armleuningen aan. Je elleboog en onderarm moeten op de leuning kunnen rusten zonder dat je je schouders optrekt of juist laat hangen. Nu moet je alleen de hoogte van het bureau aanpassen. Deze hoort gelijk te staan aan de armleuningen van de bureaustoel. Je kunt de meeste moderne bureaus uitstekend in hoogte verstellen. Als dat niet mogelijk is en als het bureau nog steeds te hoog blijft, dan kun je de stoel iets hoger zetten en een voetenbank gebruiken.

Natuurlijk is het altijd beter om ook te zorgen voor een ergonomisch verantwoord bureau. Ook daarvoor heeft Lyreco de juiste producten beschikbaar.